CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Kiến trúc

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Quản lý văn hóa

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Quản lý công nghệ thông tin

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Khoa học máy tính

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Kỹ thuật điện tử

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Quản trị kinh doanh

Trình độ: Thạc sĩ.

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo