CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản

Đơn vị chủ trì và cấp chứng chỉ: Saigon Academy.

 

Đăng ký

Kỹ năng Công nghệ thông tin nâng cao

Đơn vị chủ trì và cấp chứng chỉ: Saigon Academy.

 

Đăng ký

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Đơn vị chủ trì và cấp chứng chỉ: Saigon Academy.

 

Đăng ký