CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Công nghệ thông tin

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thai Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Ngôn ngữ Anh

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thai Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Luật

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Kế toán

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Quản trị kinh doanh

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Mạng Máy tính & Truyền thông

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Kỹ thuật Điện

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo

Kỹ thuật Cơ khí

Đơn vị chủ trì và cấp bằng: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

 

Đăng ký Chương trình đào tạo